انواع مدیتیشن
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦  

جلوگیری از پرخاشگری

هنگام خشم شما به نفس بیشتری نیاز دارید. تنها از این وضع آگاه باشید و بدانید که هنگام عصبانیت شکل تنفس شما تند می شود. اگر در همان لحظه شما شروع کنید به آهسته نفس کشیدن بلافاصله اندیشة‌ شما نیز تغییر خواهد کرد. چون ارتباط مستقیمی بین نفس و اندیشه وجود دارد. با تغییر شکل نفس کشیدن از فکری که باعث خشمگینی شما شده دور می شوید. پذیرفتن خشم و نگاه کردن به آن و حالت های فیزیکی بدن به هنگام خشم باعث می شود که آگاهانه با پدیدة‌ خشم روبرو شده و آن را تحت کنترل خود در آورید

گریه

هر یک از ما دارای گره های عاطفی بی شماری هستیم که در طی زندگی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه وارد پهنة‌ روان مان شده اند. از کسانی رنجیده ایم اما به جای بیان ‌آن بغض های خود را فرو خورده ایم و موارد بیشمار دیگر. این گریه های نکرده و بغض های فروخورده موانعی بر سر راه شفافیت روحی ما هستند برای رهایی از این رنج های کهنه هر زمان که احساس کردید نیاز به گریه کردن دارید این کار را بدون پروا انجام دهید. هر چقدر که نیاز د ارید و هر چند روز که مایلید گریه کنید مطمئن باشید که بدن ما حد خودش را می داند. بعد از انقباض هایی که در اثر گریه در قفسة‌ سینه و ناحیة شکمی ایجاد می شود انبساط خاطر و راحتی به سراغ شما خواهد آمد. حداقل ده دقیقه در روز یا شب و طی یک هفته این مدیتیشن را انجام دهید.

پلک زدن

شما همیشه مشغول پلک زدن هستید آیا می دانید این کار بسیار ساده یعنی پلک زدن می تواند یک مدیتیشن باشد؟ بله پلک زدن می تواند مدیتیشن باشد اگر آگاهانه این کار را انجام دهید.شما می بایست پلک زدن خود را با چشم درون ببینید. هنگام این مدیتیشن به هیچ چیز جز پلک زدن خود توجه نکنید.به روح خود فرصت دهید تا به عنوان یک مشاهده گر شاهد پلک زدن چشم فیزیکی شما باشد. هنگام این مدیتیشن فقط باز و بسته شدن چشمها و دور و نزدیک شدن پلک ها از هم را مشاهده کنید. هوشیاری از هر حرکت بدن به شما فرصت زندگی در لحظه را می دهد.(زمان مدیتیشن ده دقیقه به مدت ده روزاست که می توانید قبل از خواب آن را انجام دهید.)

تنفس

قبل از خواب به مدت ده دقیقه چشمانت را ببند و چند لحظه با چشم درون دم و باز دم خود را مشاهده کن. .چند نفس عمیق بکش و فقط به هوایی که از طریق بینی وارد ریه هایت می شود نگاه کن.هوا چند لحظه در ناحیه شکمی نگه داشته شده و سپس به بیرون فرستاده می شود. به برآمدگی شکم وقتی هوا وارد آن میشود نگاه کن و به فرو رفتگی شکم وقتی از هوا از آن خارج می شود.به نفس کشیدنت به عنوان یک مشاهده گر درونی نگاه کن و به اکسیژن که انرژی حیات را به تو منتقل می کند.چند نفس عمیق بکش و جز مشاهده نفس کشیدنت کاری نکن .حالا چشمهایت را باز کن. تو با هر نفس عمیق مقدار زیادی اکسیژن مقداری انرژی حیات به داخل سلولهای خود فرستادی و برای اولین بار آگاهانه نفس کشیدی.تو نفس کشیدنت خود را دیدی و این یک مدی تیشن است. ازاین که قادر هستی نفس بکشی از خدا تشکر کن.

خنده

خنده یک پاکسازی درونی است و باعث می شود که به این احساس برسید که هیچ چیز جدی نیست. حتی به نومیدی هایتان خواهید خندید و به دردهایتان نیز خواهید خندید. این مراقبه را هر روز صبح بعد از بیدار شدن انجام دهید. وقتی از خواب بیدار شدید. قبل از گشوده چشم هایتان بدن خود را بکشید. همة‌بخش های بدن خود را کش دهید. از این کشش احساس شادی کنید. پس از 4 – 3 دقیقه کشش در حالی که چشم هایتان هنوز بسته است خنده سر دهید. به مدت 15 دقیقه تنها بخندید. در ابتدا خنده های شما شاید مصنوعی باشد اما به مرور با انجام هر روزة این مدیتیشن خندة واقعی را بر لبان خود نشانده و شادی را با تمام وجود احساس کنید.

وحدت با هستی


هنگام این مدیتیشن تصور کنید که نیروی الهی در حال گذشتن از درون شماست و می خواهد از زبان شما سخن بگوید. چشم ها در سراسر این مدیتیشن باید بسته باشد:
1 – آرام نشسته و به موسیقی گوش کنید (10 دقیقه)
2 – بدون موسیقی با گفتن آرام لا…. لا….. لا شروع کنید. بعد از چند روز واژه های بیگانه به لبان تان خواهد نشست. اگر واژة دیگری به سراغ تان نیامد همین لا….. لا….. لا را تکرار کنید . (10 دقیقه)
3 – 10 دقیقه بایستید و اجازه دهید نیروی الهی در بدن تان جریان پیدا کند. اجازه دهید بدن شما آهسته و آرام به جنبش درآید. خود را تکان ندهید. اجازه دهید که نیروی درونی شما را به جنبش درآورد. (10 دقیقه)
4 – دراز کشیده و آرام شوید. (10 دقیقه)

مدیتیشن عبادت

بهتر است این مدیتیشن را هنگام شب و در محلی تاریک انجام دهید و بلافاصله پس از آن آمادة خوابیدن شوید. یا می توانید آن را هنگام صبح انجام دهید ولی به هر صورت باید پانزده دقیقه پس از آن استراحت کنید. این استراحت کاملا ضروری است زیرا در غیر این صورت پس از انجام مدیتیشن احساس خلسه نخواهید کرد. حل شدن و یکی شدن با انرژی هستی، عبادت است. این حل شدن باعث تغییر شما می گردد و هنگامی که شما تغییر می کنید کل جها ن نیز برای شما تغییر می کند. هر دو دست خود را به سوی آسمان دراز کنید، کف دستانتان رو به بالا باشد و سرتان را نیز رو به بالا نگاهدارید، احساس کنید که هستی از طریق دستانتان در وجود شما به جریان در می آید. به محض این که انرژی از دستان شما شروع به جریان یافتن می کند، احساس لرزشی خفیف خواهید کرد، درست مانند لرزش برگ های درختان وقتی که نسیمی ملایم می وزد. اجازه دهید این لرزش تمام وجود و بدنتان را فرا بگیرد و سپس با تمام وجود با انرژی سرشار شده اید، سجده کرده و زمین را ببوسید. به این ترتیب به سادگی وسیله ای خواهید شد که از طریق آن انرژی الهی و آسمانی با زمین مرتبط می گردد. این دو مرحله را باید هفتبار تکرار کنید تا به این ترتیب هر هفت چاکرای شما باز و فعال گردند. البته می توانید تعداد دفعات بیشتری نیز آن را تکرار کنید ولی اگر این مدیتیشن کمتر از هفت بار انجام شود،‌ نخواهید توانست خوب بخوابید. با همین عبادت به خواب روید. به این ترتیب شما به خواب می روید ولی انرژی کسب شده در وجود شما کار خودش را انجام می دهد. این انرژی تا صبح در بدن شما جاری شده و هنگام صبح که از خواب بلند می شوید، احساس تازگی و سلامت بیشتری خواهید کرد و برای طول مدت روز این حالت در وجودتان حفظ خواهد شد و پر از انرژی و سرحال باقی می مانید

بیرون ریختن نگرانی ها

هرگاه احساس کردید که ذهن تان آرام نیست و نگران هستید،‌ ابتدا عمیقا عمل باز دم را انجام دهید.
همیشه با باز دم شروع کنید و تا آن جا که می توانید عمیقا عمل بازدم را انجام دهید و تمامی هوای موجود در ریه هایتان را بیرون بریزید. با بیرون ریختن این هوا، حالات و احساسات شما نیز بیرون می ریزند، زیرا همه چیز با تنفس شما ارتباط دارد. سپس هنگامی که شکم شما به علت بازدمی عمیق تو رفته است برای چند ثانیه صبر کنید و بعد از آن عمل دم را به طور عمیق انجام دهید. دوباره برای چند ثانیه صبر کنید . مدت زمان توقف میان دم و بازدم در این تکنیک باید مساوی باشد. به همین ترتیب دم و بازدم خود را ادامه دهید و از تنفس خود یک ریتم بسازید. بلافاصله احساس خواهید کرد تمامی وجود شما تغییر کرده است، حالت قبلی شما دیگر ناپدید شده و حال جدیدی بر وجودتان حاکم شده است. در این حالت شما دیگر نگران نیستید و آرامش زیبایی بر وجودتان حاکم می شود.

شناور در رودخانه

قبل از خواب چشمان خود را آرام بسته و بدنتان را شل کنید به گونه ای که هیچ تنشی در بدنتان نباشد.اکنون خیال کنید که رودخانه ای با شتاب و پر خروش در میان دو کوه جریان دارد .آن را نگاه کرده و به درونش شیرجه بزنید اما شنا نکنید.اجازه دهید که بدنتان بدون هیچ تنشی شناور شود.اکنون تنها شناور ید و دارید با آب رودخانه پیش می روید.جایی نیست که به آن برسید و مقصدی ندارید بنابر این به شنا کردن نیازی نیست خود را مانند برگی خشک احساس کنید که بی هیچ کوششی روی آب شناور است .این حس شما را با معنای "تسلیم" و" توکل" و "رها ساختن کامل "آشنا می سازد.
اثرات این مدیتیشن
به جای شنا کردن در اقیانوس هستی در آن شناور شوید. هر گاه آماده شناور شدن باشید خود رودخانه شمارا به اقیانوس خواهد برد. خود زندگی شما را به خدا می رساند.
رودخانه بدن شناور شما را با خود برده و شما شاهد آن بوده اید. در این پوچی شادی و سروری وارد می شود که آن را سرور خدایی می نامیم.
اکنون دو یا سه نفس عمیق بکشید .با هر نفسی احساس تازگی و آرامش خواهید کرد.آرام آرام چشمان خود را باز کرده واز مراقبه بیرون بیایید. پس از آن بیدر نگ بخوابید و اندک اندک خواب تان به مراقبه تبدیل خواهد شد.

مدیتیشن مرگ

قبل از خواب در سکوت و تاریکی چشم های خود را بسته و اجازه دهید بدن تان از همه رو وانهاده شود.شما مشغول تماشای مراسم دفن خویش هستید.بدن شما در کفن پیچیده شده و شما آنرا مشاهده می کنید. عده ای در کنار شما ایستاده و نشسته مشغول گریه و زاری هستند.قبر شما آماده است و تا چند لحظه دیگر در آن قرار می گیرید. حالا چند نفر شما را بلند کرده و در قبر قرار می دهند.تخته سنگی روی شما گذاشته می شود .شما شاهد مدفون شدن خود هستید.آرام آرام خاکها به روی شما ریخته می شوند و شما زیر خاک دفن می شوید. کم کم همه کسانی که در اطراف قبر شما هستند پراکنده می شوند و شما وگورستان خاموش تنها می مانید.تمام اینها را حس کنید .ببینید که همه چیز آرام شده است.این تجربه جدایی از دنیا را به یاد آورید چرا که مراقبه نوعی مردن است.
اکنون چشمان خود را بسته نگه داشته و از همه رو آرام گیرید. نیاز ندارید کاری انجام دهید .پیش از به دنیا آمدن تان چیز ها سر جای خود بودند و اکنون که مرده اید آنها باز هم بدون شما به کار خود ادامه می دهند.مقاومت نکنید.هر چیزی همانطور ادامه می یابد که قرار است ادامه یابد.بدون شما آسمان باز هم آبی است سبزه سبز است پرنده ها آواز می خوانند و... در شما هیچ مقاومتی نیست.شما تسلیم هستید.حالا درون شما اتفاقاتی در حال رخ دادن است.همه چیز هایی که مایه دردسر و ناراحتی شما را فراهم آورده اند اکنون به دیده شما طبیعی جلوه می کنند. اکنون شما با هیچ چیز سر جنگ ندارید و با چیز ها همان گونه که هستند احساس شادمانی می کنید.
شما از مرگ فرار نکردید بلکه در مرگ حل شده اید. هر چیزی را که سعی می کنید نجات دهید بی شک خواهد مرد و چیزی که قرار است جاویدان بماند بی هیچ تلاشی جاویدان خواهد ماند. شما وقتی آرام می شوید که نا آرامی را پذیرا شوید و وقتی متوجه مو هبت زندگی می شوید که مراقبه مرگ را انجام دهید.
اکنون سه نفس آرام بکشید .با هر نفسی احساس تازگی و شادابی خواهید کرد .شما زند هستید و نفس می کشید.آرام آرام چشمان خود را باز کرده و از این مراقبه بیرون بیایید.

مدیتیشن سازگاری

چشمان خود را قبل از خواب به آرامی ببندید. اتاق ساکت و تاریک است. شما تنها کسی هستید که بر روی کره زمین باقی مانده اید. هیچ کس جز شما در دنیا وجود ندارد. شما با آسمان پهناور آبی و گسترة‌ خاکی و آبی زمین تنها هستید. هیچ انسانی وجود ندارد که با او حرف بزنید. پدر،‌ مادر، برادر،‌خواهر،‌ دوستان، اقوام،‌ همکاران همه از دنیا رفته اند. هیچ کس نیست که به او محبت کنید یا به شما محبت کنند هیچ کس نیست با او حرف بزنید. با او دعوا کنید. بخندید یا گریه کنید.
شما تنهای تنها هستید. دیگر نیازی نیست برای خوشایند دیگران کارهایی را که دوست ندارید انجام دهید و تنها کارهایی را که قلباً دوست دارید، انجام می دهید. کسی نیست که به او حسادت کنید. هیچ کس نیست بتوانید خودتان را با او مقایسه کنید. نیازی به خودنمایی ندارید چون کسی نمانده شما را ببیند. نیازی به رقابت با کسی ندارید چون تنهای تنها هستید. همة‌ آنها که دوستشان داشتید و کسانی که احساس خوبی نسبت به آنها نداشتید همه مرده اند. شما تنهای تنها هستید، بدون آدم های خوب یا بد . شما برای ادامه زندگی نیاز به رابطه با کل هستی را دارید و کل هستی خوب و بد را با هم دارد. انتخاب فقط یکی مقدور نیست. عشق و تنفر، خشم و بخشش امتداد همند. شما زندگی را همین طور که هست با اجزاء خوب و بدش مشاهده می کنید. حالا سه نفس آرام بکشید و چشمان خود را باز کنید. دنیا و آدم ها همه سر جایشان هستند. شما از یک سفر درونی بازگشته اید. اعضای خانواده شما و دیگران همه زنده اند. درباره آنها قضاوت نکنید و شاهد بودنشان باشید.

منبع:راه زندگی
 
خود درمانی با مدیتیشن
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦  
خود درمانی با مدیتیشن
این نوع مدیتیشن برای خود درمانی طراحی شده است و به طوری است که به هماهنگ کردن و شفای تمام لایه های بدن شما کمک می کند.

شما می توانید این نوع مدیتیشن را در نواری ضبط کرده و به کار گیرید (در صورت تمایل می توانید آنرا با موزیک همراه کنید). وقتی که با صدای خودتان ضبط شود قدرت کلمات گفته شده با تاکیدی که از درون خودتان می آید یک تجربه شفای واقعی برای شما می سازد.

نخست به دستهایتان با سمبل قدرت، قدرت بدهید، سپس یک سمبل بزرگ قدرت بزرگ در جلوی خودتان بکشید، بطوری که در جلوی مرکز قدرتتان باشد. سپس یک سمبل کوچک قدرت جلوی هر چاکرا بگذارید، با این کار کانالهای شما برای ورود انرژی ریکی پاک و با قدرت شده است.

حال یک گشو کوتاه (ری جی هو) انجام دهید.

سپس سه نفس عمیق بکشید بدین صورت که با دم آرامش را به درون و با بازدم تنش را به بیرون ببرید و سپس با دم آرامش را به درون و با بازدم نگرانی را به بیرون بدهید و به همین ترتیب با دم ایمان را به درون و با بازدم ترس را به بیرون ببرید و بدین سان ریکی را به سطح فیزیکی وجود تان بفرستید، اکنون نخست بدنتان را ور انداز کنید و توجه کنید که در کجا درد یا تنش و یا ناراحتی احساس می کنید، به ذهنتان بسپارید و می توانید یک سمبل قدرت در آنجا قرار دهید.

برای شروع تصور کنید که یک ابر کوچک پر از انرژی ریکی در پاهای شما وجود دارد، تصور کنید که انرژی شروع به چرخیدن در پاهای شما می کنید، به درد، تنش یا هر ناراحتی که در این ناحیه هست توجه کنید. تصور کنید که ابر ریکی این ناحیه را آرامش بخشیده است و تنش ها را بیرون رانده و شفا آورده است. بعد تصور کنید که ابر به سوی مچ پای شما به صورت دایره ای در حرکت است و می چرخد و این ناحیه را هم نیز شفا و آرامش بخشیده است.

این عمل را در بدنتان ادامه بدهید، تصور کنید که ابر شفا بخش انرژی در ساق پاهای شما می چرخد و بعد در زانو ها و سپس در رانهای شما، حال تصور کنید که انرژی ریکی ماهیچه های شما را آرام کرده است و هر گونه تنش، درد و یا ناراحتی بیرون رانده و شفا آورده است و به همین ترتیب در هر کجا که احساس ناراحتی می کنید یک سمبل قدرت قرار دهید.

به اسکن کردن در بدنتان ادامه بدهید و انرژی را به انتهای رانها ببرید، اینجا اولین چاکرای شما، چاکرای ریشه قرار دارد. تصور کنید که انرژی می چرخد و آنرا در پشت خود نیز احساس می کنید و همینطور در پایین ترین قسمت جلوی بدنتان. ابر ریکی انسداد ها را پاک کرده و شفا آورده است. (به خاطر داشته باشید که برای افزایش ریکی در هر ناحیه می توانید از سمبل قدرت استفاده کنید.)

به حرکت ادامه بدهید تا جایی که ابر انرژی به چاکرای دوم شما یعنی دستگاه تولید مثل می رود. این ناحیه ارتباط با دیگران است و به اصطلاح ناحیه خلاق نام دارد. تصور کنید که ابر می چرخد و هر ناراحتی، انسداد و یا تنش رها شده و هر مشکلی در این ناحیه شفا یافته است.

سپس ابر ریکی را به چاکرای شبکه خورشیدی یعنی ناحیه اطراف ناف بدنتان ببرید. دستگاه جذب و هضم در این ناحیه قرار دارد، محل جذب غذای شما که انرژی بدنتان را تامین می کند، تصور کنید که ابر ریکی در این ناحیه می چرخد و هرچه تنش، ناراحتی و یا انسداد را آرامش بخشیده است.

سپس ابر به چاکرای قلب شما به حرکت در می آید، احساس کنید که انرژی دور قلب و شش های شما می چرخد، و با این انرژی هرگونه درد یا انسداد از بین برده می شود و اکنون تصور کنید که این ارگان ها با انرژی شفا بخش پر شده -اند.

اکنون تصور کنید که ابر به چاکرای گلو می رود و این پروسه را در آن ناحیه نیز ادامه بدهید. به خاطر بسپارید که این ناحیه شامل عقب گلو هم می شود یعنی جایی که تنش های زیادی معمولاً جمع شده است و وقت بیشتری باید صرف این ناحیه کرد و برای کمک به رها سازی تنش ها و ناراحتی می توان از یک سمبل قدرت کمک گرفت.

اکنون تصور کنید که ابر ریکی به چاکرای چشم سوم سفر می کند و این انرژی در آنجا می چرخد و چشم سوم را باز می کند و انسداد ها را به روی بینش و آگاهی رها ساخته است. اجازه بدهید که انرژی چشم سوم شما را پر کند و شفا بدهد.

بالاخره در نهایت انرژی را به بالا سر خود ببرید یعنی به چاکرای تاجی و تصور کنید که ابر ریکی چاکرای شما را پر کرده است و هرگونه گرفتگی و تنش را رها ساخته است.

اکنون باید بدنتان را دوباره اسکن کنید تا در جاهایی که احساس تنش و یا ناراحتی می کنید یک سمبل قدرت بگذارید و به قسمت های بعدی مدیتیشن بروید.

اکنون تصور کنید که ابر ریکی بالای سر شما قرار دارد و از چاکرای تاجی وارد تمام بدنتان می شود و به محض ورود تمام بدن شما از انرژی شفا بخش پر می شود به گونه ای که باید تصور کنید تمام قسمتها و دستگاه های بدن شما با ریکی حمام شده -اند و اکنون می توانید بگردید به جاهایی که ناراحتی و تنش داشته اند و توجه کنید که اکنون با انرژی ریکی پر شده اند و اکنون زمانیست که تصور کنید انرژی از بدن فیزیکی شما به بیرون صاتع می شود و ببینید که با انرژی شفا بخش می درخشید و اولین سطح از وجود تان پر از انرژی شده است.

اکنون باید به دومین سطح از وجود تان یعنی سطح احساسی شما بروید. ریکی را به سطح احساسی و هیجانی وجود تان بفرستید، سمبل ذهنی/احساسی را فعال کنید و سه بار اسمش را بگویید و بعد با این سوالات این سطح را اسکن کنید: چه احساسی در حال حاضر دارم؟ آیا خوشحالم یا غمگین، شادم یا افسرده؟ آیا نگرانی خاصی دارم؟ آیا تحت فشار چیزی هستم؟ آیا چیزی من را غمگین می کند؟

اول به این سوالات جواب بدهید و سپس دوباره سمبل ذهنی/احساسی را فعال کنید و از بخواهید که به این نقاط نگرانی برود.

برای چند ثانیه در همین حالت با خودتان بمانید، تمام احساسات و هیجانات خود را احساس کنید و به این واقعیت برسید که آنها فقط انرژی هستند. اگر می خواهید، گریه کنید و حالا بگذارید ریکی هر درد و ناراحتی را ببرد. تصور کنید که این احساس های دردآور در ابر یکی جای گرفته است و وجود تان از آنها رها شده است و آنها برای شفا به منشاء (یا خالق) می روند. حال که این احساس ها رها شده اند تصور کنید که وجود شما با صلح و شادی و عشق و خشنودی پر شده است. انرژی را در وجود تان احساس کنید و اکنون احساس کنید که سطح احساسی شما هماهنگ شده است و شفا یافته است.

سپس ریکی را به سطح ذهنی وجود تان بفرستید، سمبل ذهنی/احساسی را فعال کنید و با این سوالات ذهن خود را اسکن دهید و بپرسید که: آیا مغز تان خیلی از افکار پر شده است؟ از خودتان بپرسید که مثل این می ماند که سرتان دارد منفجر می شود؟ بپرسید کار برای انجام دادن دارید و نمی توانید مرتبشان کنید؟ از خودتان بپرسید آیا احساس خستگی می کنید؟

حالا سمبل ذهنی/احساسی را فعال کنید و احساس کنید که در شما جریان دارد و شما را پر می کند، تصور کنید که افکار تان روشن و آرام می شوند، و ریکی مغز تان را آرام می کند و راه حل های مسائل پیچیده برای شما آسان و راحت شده است. تصور کنید که نگرانی به آرامی از فکر تان به بیرون برده شده است. تمام افکار مغشوش بدنتان را ترک کرده اند و ریکی بدنتان را پر می کند و اکنون سطح ذهنی/احساسی شما هماهنگ شده و شفا یافته است.

در آخر ریکی را به سطح روحی وجود تان بفرستید و نخست سمبل شفای راه دور را فعال کنید. سطح روحی خودتان را با این سوالات اسکن کنید: آیا احساس می کنم که متصل نیستم؟ آیا در دنیا احساس تنهائی می کنم؟ آیا به جنبه های معنوی زندگیم آگاه هستم؟ آیا معنویت را در زندگی روزانه ام تجربه می کنم؟

حال تصور کنید ریکی روح وجود تان را پر می کند، آنرا به صورت یک موج انرژی زیبای طلائی تصور کنید که ارتباط مستقیم با قلمرو های بالاتر دارد. تصور کنید که هدایت در درون شما جریان دارد و بنابر اعتقادات شما هر آنچه که هست شما را مستقیماً به منشاء وصل کرده است. در نظر بگیرید که انرژی ریکی شما را دوباره به منشاء اصلی وصل کرده است. خودتان را ببینید که پر از انرژی معنوی هستید و این انرژی تمام سطح های دیگر وجود تان را فرا گرفته است. خودتان را کامل و سالم ببینید.

اکنون یک سمبل قدرت در بالای خود مجسم کنید و سه بار بگویید "من این شفا را با عشق و نور، مهر و موم می کنم."

در آخر برای هدیه شفای ریکی سپاسگزاری کنید و راحت باشید و به آرامی برگردید.

ناروال


 
مراقبه برای شفای روح
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦  

مراقبه برای شفای روح


زمان این مراقبه که شما را برای دستیابی به شفای روحی , هماهنگ می کند صبح زود یا آخر شب است زیرا در این اوقات , شخص در هماهنگی با خود آگاهی روحانی یا با شعور ناخوداگاه قرار میگیرد .

در صورت امکان , یک موزیک مراقبه بگذارید .به پشت و با پوششی که تا روی چانه هایتان کشیده شده است , روی تخت دراز بکشید .

چشمانتان را ببندید . بدن و وزنتان را احساس کنید , اگر احساس ناراحتی کردید , کمی جا به جا شوید تا حس کنید وزنتان در تمامی نقاط بدن به طور یکنواخت پخش شده است .

وضعیت جسم بیمارتان را بر تخت حس کنید . نفسی عمیق بکشید . به ذکر دعای شخصی تان بپردازید و از پروردگار خود در خواست سلامت و شفا داشته باشید .

بر دردها و آلام جسمتان و بر تنشی که احساس می نمایید تعمق کنید . نفسی عمیق بکشید و این تنش را به پروردگار خویش تسلیم کنید.

تصور کنید که نور سفید الهی همچون یک دست عظیم الجثه بالای سر شما قرار گرفته و یک اشعه آبی رنگ بر سر شما سایه افکنده است , تمامی وجودتان را در تمامی سطوح از این اشعه سیراب کنید .

همینطور که شروع به تنفس آهسته و عمیق می کنید , رهایی کالبد فیزیگی تان را مشاهده کنید . دردها و آلامی که شما را ترک کرده اند را بنگرید .

به تنفس عمیق خود ادامه دهید . ببینید که این اشعه آبی مبدل به نوری طلایی شده است و وارد بخشی از بدنتان که باید شفا یابد می شود . تسلیم خواست پروردگار شوید و از شفای خویش لذت ببرید .

ببینید که این بخش مریض از سطح بدنتان بیرون رانده و از هم پاشیده و بخار می شود . نفسی عمیق بکشید , به موسیقی ای که پخش می شود , گوش فرا دهید .

به تنفس عمیق خود ادامه دهید و با ذهنتان این جریان شفابخش را بنگرید.بدانید زمانی که این جریان صورت پذیرفت , به و ضوح شاهد بهبودی و درمان خود خواهید بود.

اکنون که جریان شفابخش جاری شده است , کل وجودتان را بر مکانی که در آن آرمیده اید متمرکز کنید و آنجا را چون پناهگاهی امن تجسم نمایید .نفسی عمیق بکشید و آرام آرام همراه ذهن خود آگاه و هوشیارتان بیارامید تا عمل شفادهی در سرتاسر شب ادامه یابد
.

 
مراقبه ابر سفید
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦  

زمان انجام این مراقبه: 10 دقیقه

شب قبل از خواب وقتی سکوت همه جا را فرا می گیرد برای چند لحظه چشمانت را ببند
و با این تصویر ذهنی همراه شو. به آسمان نگاه کن. یک ابر سیاه پر باران در آن است. به
آن ابر خوب نگاه کن آنقدر که نتوانی تشخیص دهی این تویی که به ابر نگاه میکنی یا ابر
است که به تو نگاه میکند. ناگهان رعد و برقی در آسمان دیده می شود و ابر سیاه شروع
به باریدن می کند. آن ابر تند و بی امان می بارد. به دانه های درشت باران نگاه کنید. حالا
فکر کن که آن ابر تویی و آن دانه ها هم غم هایی است که در تو جمع شده و قلبت را تیره
کرده اند. تو مثل آن ابر می باری و سبک و سبک تر می شوی. حالا آن ابر دیگر تیره و سیاه
نیست و پهنه آبی آسمان را ابری سفید پر کرده که نور ملایم آفتاب از میانش می گذرد. به
آن خیره شو تو خود آن ابر سفید هستی
.

 
مراقبه وانهاده ساختن و طراوتی دوباره دوباره بخشیدن به بدن
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦  
مراقبه وانهاده ساختن و طراوتی دوباره دوباره بخشیدن به بدن

-1- لباس راحتی بپوشید و هرگونه احساس تنگی و گرفتگی در اطراف گردنتان را برطرف سازید. در جایی نسبتاً سفقت، راحت، و در صورت امکان، با گذاشتن بالشی زیر سرتان طاقباز دراز بکشید. پاهایتان باید کمی از یکدیگر فاصله داشته باشند و دستهایتان در دو طرف بدنتان قرار بگیرد.

2- سه نفس عمیق بکشید و به هنگام بازدم هر گونه تنشی را از خود دور سازید. با چشمانی باز بر چاکرای قلب متمرکز شوید.

3- وانهاده ولی هوشیار باشید و نگذارید خواب تان ببرد. بگذارید بدنتان وضعیت خود را پیدا کند. باید همچنان هوشیار بمانید تا بدنتان وضعیت خود را پیدا کند. و هنگامی که تعادل خود را به ملایمت باز می یابید با شما گفتگو کند. توجه کنید که چگونه نواحی پر تنش بدن وانهاده می شود. ممکن است برخی از بخشهای بدن تکان کوچکی بخورد. همچنان تمرکز آرام خود بر چاکرای قلب را حفظ کنید.

4- با گذشت چیزی حدود پانزده دقیقه، انرژی بدن تعادل خود را باز خواهد یافت که ممکن است آن را در شکل احساس گرما یا احساس سبکی درونی در سراسر بدن احساس کنید. تا زمانی که احساس نیاز می کنید، در وضعیت دراز کش باقی بمانید.

5- احساس طراوت دوباره و تازگی در شما پدید خواهد آمد. قبل اینکه از جای خود برخیزید، از توانایی بدن برای طراوت بخشیدن به خود از طریق چنین شیوه ای تشکر کنید
.

 
 
 
 
ریکی عرفان ارتباط با ارواح ارواح
هاله انرژی درمانی مدیتیشن یوگا خود هیپنوتیزم
ماوراءالطبیعه متافیزیک چاکرا هاله
موکل ملائک جن هیپنوتیزم
ایران عرفان هیپنوتراپی ایران ارواح جن و ارواح
برونفکنی (پرواز روح ) هاله و چاکرا انرژی درمانی ghosts
metaphysics چاکرا و انرژی درمانی ایران متافیزیک علوم غریبه
پیسکومتری سایکومتری روشن بینی ملک فرشتگان
ghoststudy هیپنوتیزم تله پاتی آجنا چشم سوم تله کینزی
muladhara manipura هاله درمانی swadhisthana

مرجع سایت های متافیزیک

مرجع سایت های ماوراءالطبیعه

ماوراءالطبیعه

arvah.blogfa.com